Эрчимжсэн мал аж ахуйн чиглэлээр

Эрчимжсэн мал аж ахуйн чиглэлээр:

1. Эрчимжсэн мал аж ахуйн чиглэлээр сургалт явуулах
2. Эрчимжсэн аж ахуйн чиглэлээр төсөл хөтөлбөрт хамрагдах
3. Зохиомол хээлтүүлэг хийх
4. Түүхий эдийн урамшуулал

Leave a Reply