Хүний нөөц

АЛБАН ХААГЧДЫН ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ

      ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ     № Овог, нэр

Дэлгэрэнгүй

Батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолт

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын албан хаагчдын албан тушаалын батлагдсан тодорхойлолт Хүнс, хөдөө аж ахуйн

Дэлгэрэнгүй