Албан хаагчдын мэдээлэл

 

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН

           АЛБАН ТУШААЛ, УТАСНЫ ДУГААР  

Нэрс Албан тушаал

 

Утасны дугаар
1 Болат Нургулан Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга

 

99422664

 

2 Мектив Куляш Захиргаа, аж ахуйн албаны дарга /Хөдөө аж ахуйн ололт нэвтрүүлэлт, хамтын ажиллагаа хариуцна/ 99426996

 

3 Алпысбай Меруерт Ахлах нягтлан бодогч 99719810

 

4 Махмет Енгилик Мал үржлийн албаны дарга /Ерөнхий мал зүйч, МАА-н үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, технологийн хяналтын асуудал хариуцна/ 94118095

 

5 Айдаубай Гүлжан Үйлдвэр, худалдаа үйлчилгээний албаны дарга /Хүнс, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдааны асуудал хариуцна/ 94239424

 

6 Калемхан Мунлых Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудит хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

99429902
7 Таней Күнсая Хүний нөөц, сургалт сурталчилгаа, төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан мэргэжилтэн 99427686
8 Рахадыл Бекболат Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, техник технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 95249455
9 Солтан Лара Хөнгөн болон жижиг, дунд үйлдвэр, хоршоо, ахуйн үйлчилгээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 99426353
10 Есет Айдын Малчдын болон малын бэлчээр, тэжээл, усан хангамжийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 95954299
11 Сүкир Саттигүл Малын генетик нөөцийн ашиглалт, сайжруулалт, бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, удам зүйн үнэлгээ, эрчимжүүлэлт, үржил селекци, итгэмжлэл, тайлан мэдээ хариуцсан  мэргэжилтэн 99417925
12 Көкежан Майрагүл Хяналтын албаны дарга /Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдааны хяналтын улсын байцаагчийг хариуцна/ 99428030

 

13 Хунанбай Гүлжар Хүнсний үйлдвэрлэлийн хяналтын улсын байцаагч 99424144

 

14 Баатарбек Ерболат Мал үржүүлэг, технологийн ажил үйлчилгээний хяналтын улсын байцаагч 95756525
15 Самет Нурсауле Техник хэрэгсэл, программ сүлжээ, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн 99418756
16 Хавдолдай Бахыт Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч 99816644
17 Сарымсах Мөлдир Архив, бичиг хэргийн ажилтан 99437776

 

18 Тогтау Хибадат Нярав 99620093

 

19 Аскербек Ербол Жолооч 94258778

 

20 Хавиз Махбал Үйлчлэгч 88427850

 

21 Зайтхан Хайрлыс Харуул хамгаалагч 99424310

 

22 Асан Сабырхан Харуул хамгаалагч 95410089

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply