2022 оны эхний хагас жилийн өргөдөл, санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан