2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн Аудитын дүгнэлт