2024 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн Аудитын дүгнэлт