ЭРҮҮЛ ЗАН ҮЙЛИЙГ ДЭМЖСЭН”АРИХДАЛТГҮЙ АЙМАГ БАЯН-ӨЛГИЙ ДЭД ХӨТӨЛБӨРТ АЙМГИЙН ХҮНС’ХӨДӨӨ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ХАМТ ОЛОН НЭГДЭЖ БАЙНА.