Хөдөө аж ахуйн салбарын 2023-2024 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах арга хэмжээ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 279 дугээр тогтоол, Ерөнхий сайдын 03 дугаар албан даалгаварт тус тус тусгагдсаны дагуу хөдөө аж ахуйн салбарыг болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах
ажлыг орон нутгийн төр, захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, малчид, иргэдийн түвшинд зохион байгуулалтын биелэлт, аймгийн Засаг даргын 2023 оны А432 дугаар
Захирамжийн хэрэгжилтийн байдлыг хангуулах ажлын хүрээнд Аймгийн Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газрын дарга Б.Нургулан-аар ахлуулсан ажлын хэсэг тус аймгийн Булган сумд ажиллаж байна.