Хүүхдийн баярын урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийгдэж байна.