Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/521 дугаар тушаалаар Хоршоо хөгжүүлэх сангийн журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байна.