Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 2024 оны батлагдсан төсөв