Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 2022 оны батлагдсан төсөв