Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хөдөлмөрийн дотоод журам