Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга болон мэргэжилтнүүд Ногооннуур сумын Хатуугийн 250 га услалтын системийн талбайн одоогийн нөхцөл байдалтай танилцав