ХҮНСНИЙ НӨӨЦ.ХАНГАМЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМИЙН АШИГЛАХ ЗААВАР, ХҮНСНИЙ ТЭНЦЭЛ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛЫН ТУХАЙ СУМДЫН МЭРГЭЖИЛТЭНҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.