Хүнсний аюулгүй байдал аяны төлөвлөгөөний дагуу ХХААГ, БШУГ, МЭГ, ЭМГ мөн ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургууль хамтран аймгийн төвийн сургуулийн эмч, хоол зүйч, нярав, тогооч нарт “Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгуула

в. Сургалтаар “Дотоод хяналт хэрэгжүүлэх”, ” Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний газрын стандарт, эрүүл ахуйн шаардлага, “Үдийн хоол хөтөлбөрт төрийн бодлого”, ” Хоол зүйчийн үүрэг”, “Махны чанар аюулгүй байдал” зэрэг сэдвүүдээр холбогдох улсын байцаагчид болон мэргэжилтэнүүд мэдээлэл тавьж, тус сургуулийн гал тогоонд үзүүлэх сургалт хийж, “Үдийн хоол” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн байдалд туршлага солилцсон үр дүнтэй сургалт болов. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Хүнсний хувьсгал Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Баян-Өлгий Стандарт Хэмжил Зүй Баян Өлгий аймаг, Эрүүл мэндийн газар, нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс