ХХААХҮЯ ны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар болон Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн 2022 оны улсын үзлэг тооллогыг Монгол Улсын холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу хэрхэн зохион байгуулах талаарх сургалтад хамрагдав

Ерөнхий нягтлан бодогч А.Меруерт болон холбогдох  мэргэжилтнүүд ХХААХҮЯ ны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар болон төрийн өмчийн бодолго зохицуулалтын газраас зохион байгуулж буй Төрийн өмчид эд хөрөнгө олж авах, бүртгэх, данснаас хасах, шилжүүлэх, эд хөрөнгийн тооллогын тухай, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн 2022 оны улсын үзлэг тооллогыг Монгол Улсын холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу хэрхэн зохион байгуулах талаарх сургалтад хамрагдав

 ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Сэдэв:   “Төрийн өмчид эд хөрөнгө олж авах, бүртгэх, данснаас хасах, шилжүүлэх, эд хөрөнгийн тооллогын тухай”

 Хугацаа:                               2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 09:00 цагт,

Хаана:                                 Цахим /Zoom/

Хамрах хүрээ:                   ХХААХҮСалбарын санхүү, бүртгэлийн асуудал хариуцсан албан хаагчид;

Зохион байгуулагч:             ХХААХҮЯамны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар

   Цаг Агуулга Илтгэгч
8:50-9:00 Бүртгэл  
9:00-9:05 Нээлт Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын Ерөнхий санхүүч
9:05-9:20 Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
9:20-9:35 Төрийн болон орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө олж авах, бүртгэх, данснаас хасах, шилжүүлэх журам Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
9:35-9:50 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллого Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
9:50-10:00 Асуулт, хариулт  
10:00-10:10 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгө эзэмших, ашиглах, түрээслэх, түрээсийн үнэ тогтоох Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
10:10-10:20 Дуудлага, худалдаа зохион байгуулах, гэрээ байгуулах Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
10:20-10:30 Асуулт, хариулт  

                                                                                                                       САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР