ХУУЛЬ СУРТАЛЧЛАХ ӨДӨРЛӨГТ ОРОЛЦЛОО

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс 2022 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 13:00-17:00 цагын хооронд Өлгий хотын төв талбайд зохион байгуулсан “Хууль сурталчлах өдөрлөг”-ийг Зохион байгуулсан ба уг арга хэмжээнд 30 гаруйн төрийн байгууллагууд оролцлоо.