ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛИЙН АНГИЛЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /хуучнаар Сум хөгжүүлэх сан/

2023 оны 05 дугаар сарын 31-ний байдлаар аймгийн Хоршоо хөгжүүлэх сангийн зээлийн үлдэгдэл 3,342.7 сая төгрөг байна. Үүний буюу 50 хувь буюу 1,660.7 сая төгрөг муу зээлийн ангилалд багтаж байна.
Зээлээ хугацаандаа төлөөгүй зээлдэгч нарыг хуулийн байгууллагад шилжүүлэн төлүүлэх арга хэмжээ авч ажиллаж байна.