Сумдын хоршоо хариуцсан мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах, хоршоодын хөгжлийн үнэлгээ хийх аргачлалын сургалтыг зохион байгууллаа.

Сумдын хоршоо, жижиг дунд үйлдвэр хариуцсан мэргэжилтнүүдэд Хоршоодын хөгжлийн үнэлгээ хийх аргачлалын талаарх сургалтыг 2022 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтаар Хоршоо хөгжүүлэх сангийн шинэчилсэн журмын талаар мэдээлэл өгч, санал бодол солилцоо.
Дашрамд дурдахад, Хоршоодын хөгжлийн үнэлгээ нь 2 жил тутамд хийгддэг бөгөөд хоршоодын хөгжил, чадавхийнхаа түвшнийг тодорхойлж цаашдын бодлого, авах арга хэмжээг төлөвлөх зорилготой юм.