Хоршоод шинэчилсэн бүртгэлдээ хамрагдана уу.

Бүрдүүлэх материал:
Хоршооны хурлын тэмдэглэл, хурлын тогтоол, хоршооны дүрэм 2 хувь;,
татварын тодорхойлолт,
дансанд 10000 төг тушаасан баримт ,
УБ-3маягт бөглөж тамга дарах, гэрчилгээ эх хувиар авчрах. Хоршоодын холбооны тодорхойлолт.
Баян-Өлгий аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст бүртгэнэ.