ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗАРИМ НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЛҮҮДЭЭС

:
2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөгдөж буй шинэчлэгдсэн тогтоол, хуулийн өөрчлөлтүүдтэй дараах холбоосоор орж танилцана уу.
1. Төрийн албаны зарим албан тушаалын цалингийн хэмжээ, доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай Засгийн газрын 488 дугаар тогтоол,
2. Захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид орон нутагт ажилласны нэмэгдэл олгох журамд өөрчлөлт оруулах тухай Засгийн газрын 489 дүгээр тогтоол,
3. Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид нэмэгдэл хөлс олгох журамд өөрчлөлт оруулах тухай Засгийн газрын 490 дүгээр тогтоол,
4. Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журамд өөрчлөлт оруулах тухай Засгийн газрын 491 дүгээр тогтоол,
5. Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль,
6. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ шинэчлэн тогтоох тухай Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 10 дугаар тогтоол,