“Тариаланчдын зөвлөгөөн” Толбо сум 2022 Газар тариалангийн ажил эхлэх болсонтой холбоотой тариаланч иргэдтэй уулзаж тариалалтын зөвлөмж хүргүүлэн ажиллаж байна.

“Тариаланчдын зөвлөгөөн” Толбо сум 2022 Газар тариалангийн ажил эхлэх болсонтой холбоотой тариаланч иргэдтэй уулзаж тариалалтын зөвлөмж хүргүүлэн ажиллаж байна.
Lara Soltan, Kuka Kuka ба өөр 1 хүн
1 удаа хуваалцсан