“Тариаланчдын зөвлөгөөн” Ногооннуур сум 2022 онд нийт 53,5 га талбайд тариалалт хийж үүнээс төмс 33 га,хүнсний ногоо 12,5га,жимс жимсгэнэ 3га тус тус тариалахаар төлөвлөж байна. Газар тариалангийн ажил эхлэх болсонтой холбоотой тариаланч иргэдтэй уулзаж тариалалтын зөвлөмж хүргүүлэн ажиллаж байна.

“Тариаланчдын зөвлөгөөн” Ногооннуур сум 2022 онд нийт 53,5 га талбайд тариалалт хийж үүнээс төмс 33 га,хүнсний ногоо 12,5га,жимс жимсгэнэ 3га тус тус тариалахаар төлөвлөж байна. Газар тариалангийн ажил эхлэх болсонтой холбоотой тариаланч иргэдтэй уулзаж тариалалтын зөвлөмж хүргүүлэн ажиллаж байна.