СУМДЫН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАСГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНҮҮДИЙН ДУНД АХА ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хөдөө аж ахуйн мэргэжилтэнүүдийн зөвлөгөөний үэер салбарынхаа хууль, дүрэм, журам,ыг “Хэн сайн мэдэх вэ?” сэдэвт “АХА” тэмцээнийг зохион байгууллаа.

Тэмцээний 1-р байранд Алтай сумын Хөдөө аж ахуйн тасгийн дарга Е.Гүлжанар, 2-р байранд Цэнгэл сумын мэргэжилтэн Б.Жайнагүл, 3-р байранд Алтанцөгц сумын Хөдөө аж ахуйн тасгийн дарга Б.Серик нар шалгарлаа.

“АХА” тэмцээнд оролцсон нийт албан хаагч нарт ажлын өндөр амжилт хүсье.