СОЙТГОН МАХЛАГЧТАЙ АРЬС БОЛОВСРУУЛАХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИЖ БҮРДЭЛ – 15,700,000

20% урьдчилгаа төлж, 5 жилийн хугацаанд төлбөрийг хүүгүй хувааж төлөх нөхцөлөөр худалдан авах боломжтой.
Дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:
АЖ АХУЙН НЭГЖ:
1. Аж ахуйн нэгжийн Жижиг, дун дүйлдвэрийн газарт хандсан хүсэлт.
2. Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчийн гэрчилгээ
3. Харьяа ХХААГазрын эрчимжсэн мал аж ахуй эрхэлдэгийг баталсан тодорхойлолт.
4. Урьдчилгаа 20 хувь төлсөн төлбөрийн баримт, урьдчилгаа төлбөрийг ЖДҮХСангийн Төрийн сан дахь 100900037019 тоот дансанд тушаана .
5. Захирлын иргэний үнэмлэхийн хуулбар.
6. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ /аж ахуйн нэгж нь 1-ээс дээш гишүүнтэй болт ухайн эзэмшигчдээс итгэмжлэл авах/
7. Аж ахуйн нэгж үүсгэн байгуулах компаний дүрэм 3 хувь /үүсгэн байгуулагдахад зөвшөөрөл олгосон эрх бүхий байгууллагын тамга, тэмдэгээр баталгаажсан байх/.
8. Оршин суугаа хаягын тодорхойлолт /ТҮЦ-машин/
9. Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэл, муу зээлийн түүхгүй байх.
ХУВЬ ХҮН ХУДАЛДАН АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
1. Иргэний үнэмлэх
2. Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
3.Урьдчилгаа 20% төлсөн банкны баримт
4. ЖДҮГ-т хандсан хүсэлт