“НАУРЫЗ”-ЫН БАЯРЫН ХҮНДЭТГЭЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНД АЙМГИЙН ХҮСН,ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ТЭМЭЭН НҮҮДЭЛ 2023