“НАУРЫЗ БИКЕ”-2022 арга хэмжээнд тус газрын архив бичиг хэргийн ажилтан С.Мөлдир амжилттай оролцож 2 дугаар байр эзэллээ