НАМРЫН МАЛ АНГИЛАЛТ ЭЭМЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ ТОЛБО СУМД ХИЙГДЛЭЭ.