МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 36 ТОГТООЛЫН ХҮРЭЭНД ХҮНС БОЛОН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛИЙГ АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР ЖИЛИЙН 6 ХУВИЙН ХҮҮТЭЙ ОЛГОЖ БАЙНА.