Монгол Улсын Засаг захиргаа,нутаг дэвсгэрийн нэгж,түүний удирдлагын тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1 дэх хэсгийг үндэслэн Засгийн Газрын хөдөө аж ахуйн салбарын 2022-2023 оны өвөлжилт,хаваржилтын бэлтгэл “хангах” тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор аймаг сумдын өвс тэжээлийн нөөцөд тооллого хийх ажлын хэсэг сумдад ажиллаж байна.