МАЛ ТӨЛЛӨЛТ , ЗҮЙ БУС ХОРОГДЛЫН МЭДЭЭ 2022.04.15

Мал төллөлт, төл бойжилт болон том малын зүй бус хорогдлын мэдээг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр сумдаас авч нэгтгэн холбогдох байгууллагыг мэдээллээр ханган ажиллаж байна.

04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн байдлаар төллөвөл зохих хээлтэгчийн 64,7 хувь буюу 619303 толгой мал төллөснөөс 8113 толгой төл хорогдож, гарсан төлийн 98,7 хувь буюу 611190 толгой төл мал  бойжиж байна

Мөн нийт хээлтэгчийн 0,3 хувь нь буюу 3685 толгой мал хээл хаясан дүн мэдээтэй байна. Цаг агаарын нөхцөл байдлын улмаас аймгийн хэмжээнд н2₮