Иргэнээс ирүүлсэн чанаргүй тэжээлтэй холбоотой гомдол мэдээллийн дагуу төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийж, гомдлыг барагдуулж ажилласан.