ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР ХОРШООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛИЙН АНГИЛЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ