ЖДҮ ЭРХЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ЗЭЭЛИЙН ТӨСӨЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА