ЖДҮГ-аас зээл авах төслийг 3 дугаар сарын 10 хүртэл бүртгэнэ.