АЛБАН ХААГЧДЫН ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ

      ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН

ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ

 

 

Овог, нэр

Гүйцэтгэх үүрэг

 

1 Болат Нургулан Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга
2 Мектив Куляш Захиргаа, аж ахуйн албаны дарга
3 Алпысбай Меруерт Ерөнхий нягтлан бодогч
4 Айдаубай Гүлжан Үйлдвэр худалдаа, үйлчилгээний албаны дарга
5 Махмет Енгилик Мал үржлийн албаны дарга
6 Калемхан Мунлых Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн
7 Таней Күнсая Хүний нөөц, сургалт сурталчилгаа, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн
8 Хавдолдай Бахыт Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, техник технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
9 Солтан Лара Жижиг дунд үйлдвэр, хөнгөн хоршоо, ахуйн үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
10 Есет Айдын Малчдын болон малын бэлчээр, тэжээл, усан хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
11 Баатарбек Ерболат Малын генетик, нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, ялган тэмдэглэгээ хариуцсан мэргэжилтэн
12 Сүкир Саттигүл Малын генетикийн нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, малын үржил селекци, удам зүйн үнэлгээ, итгэмжлэл, тайлан мэдээ хариуцсан  мэргэжилтэн
13 Хумарбек Нурболат Техник хэрэгсэл, программ сүлжээ, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн
14 Сарымсах Мөлдир Архив, бичиг хэргийн ажилтан
15 Тогтоу Хибадат Нярав
16 Зайтхан Хайрлыс Жолооч
17 Хавиз Махбал Үйлчлэгч
18 Асан Сабырхан Сахиул
19 А.Ербол Сахиул