АЙМГИЙН ХӨДӨӨ,АЖ АХУЙН САЛБАРЫН 2022-2023 ОНЫ ӨВӨЛЖИЛТ, ХАВАРЖИЛТЫН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫГ ХАНГУУЛАХ ТУХАЙ