АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ДАРГА СУМДЫН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАСАГТАЙ 2024 ОНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЖ ХОЛБОГДОХ МЭРГЭЖИЛТНҮҮД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Хүнсний Хяналтын улсын ахлах байцаагч К.Майрагүл 2024 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний талаар мэдээлэл тавилаа.

Хүлэмжийн таримлын өвчин хортонтой тэмцэх арга зам
Ургамал хамгаалал хорио цээрийн улсын байцаагч Х.Бахыт

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын нийт албан хаагчид оролцож байна.

2024 оны хаврын тариалалттай холбоотой мэдээлэл
Газар тариалан хариуцсан мэргэжилтэн
Р.Бекболат

АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ДАРГА СУМДЫН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАСАГТАЙ 2024 ОНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА.

Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд анхаарах асуудал сэдвээр Хяналтын прокурор хууль цаазын дэд зөвлөх Р.Гүлбарим илтгэл тавилаа.