АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРААС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАСГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ