“Амар тайван-аюулгүй нийгэм”

Аймгийн Засаг дарга Хүнс’Хөдөө аж ахуйн газрын даргатай байгуулсан 2022 оны гүйцэтгэлийн гэрээнд “Амар тайван-аюулгүй нийгэм” зорилтыг тусгасны дагуу тус газар нь сар бүрийн сүүлийн долоо хоногийг байгууллагын орчин тойрны 50 м хүртлэх газрыг цэвэрлэж байхаар төлөвлөж 2022 оны 04-р сарын 29 өдөр их цэвэрлэгээг хийлээ