Аймгийн Засаг даргатай Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга 2022 онд хэрэгжүүлэн ажиллах гүйцэтгэлийн гэрээ байгуулав