"Эрүүл зан үйлийг дэмжсэн архидалтгүй аймаг Баян-Өлгий" дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сургалт соён гэгээрүүлэх удирдамжийн дагуу "Архидалтгүй байгууллага" уриалгыг дэмжиж санамж, зурагт хуудсыг байгууллагын нийтийн танхимд байрлуулав.

  • PDFХэвлэхИ-мэйл

arkhgui

HomeМэдээ, мэдээлэл"Эрүүл зан үйлийг дэмжсэн архидалтгүй аймаг Баян-Өлгий" дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сургалт соён гэгээрүүлэх удирдамжийн дагуу "Архидалтгүй байгууллага" уриалгыг дэмжиж санамж, зурагт хуудсыг байгууллагын нийтийн танхимд байрлуулав.